Každý může být osobností

Projekt realizovaný školou v rámci výzvy „EU Peníze školám“ (EU OPVK), tzv. šablony.
 
Doba realizace: 1. 9. 2012 – 28. 2. 2015
Manažer projektu: PaedDr. Dana Hladíková, Ph.D.
Dotace projektu: 2 272 286 Kč

Škola si vybrala k realizaci šablony, které svou realizací umožňují lepší přístup k potřebám jednotlivého žáka a také šablony, které umožňují vznik nových materiálů přímo z „dílny“ školy, jsou tedy vytvořené dle potřeb pedagogů a žáků a rozšíří obsah náplní hodin.

Škola realizuje tyto šablony:
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské gramotnosti a informační gramotnosti žáků základních škol
V této šabloně využíváme možnost zrealizovat více odučených hodin českého jazyka formou půlených hodin. Zvolili jsme více početné třídy většinou prvního stupně a zde v půlených hodinách aktivujeme metody práce, které jsou zaměřené více k jednotlivým žákům. Zkušenosti po vyhodnocení využijeme v dalším období po ukončení projektu.

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
V této šabloně vznikne šest sad po 36 šablonách. Jedná se o materiály k výuce českého jazyka, prvouky a etické výchovy.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
Tato šablona nám pomůže dále zlepšovat již nastavenou cestu při výuce anglického jazyka, pomůže nám rozšířit počet hodin rodilého mluvčího a počet skupin žáků při výuce anglického jazyka.

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Tato šablona je propojena s předchozí. Vzniknou 2 sady po 36 nových materiálů, které budou sloužit k výuce anglického jazyka na prvním stupni.

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR
Jeden až dva učitelé absolvují během realizace projektu kurz k výuce anglického jazyka, budeme vyhledávat zejména zaměření na rozvoj metodiky hodin, rozšíření o nové poznatky.

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků
Dva pedagogové, kteří vyučují anglický jazyk, absolvují v době prázdnin dvoutýdenní pobyt s metodickým studiem výuky anglického jazyka ve Velké Británii.

V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů
V této šabloně bude na druhém stupni odučeno 72 hodin nad rámec běžné výuky, jedná se o exkurze žáků, projektové pobyty apod., které jsou zaměřené k výuce přírodopisu a zeměpisu.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Zde vzniknou dvě sady materiálů po 36 kusech. Tyto materiály podpoří výuku přírodopisu a zeměpisu na druhém stupni, budou přístupné všem pedagogům.

VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
V této šabloně vzniknou dvě sady materiálů po 36 kusech zaměřené na finanční gramotnost, bude se jednat zejména o pracovní listy. Využívané budou hlavně při výuce občanské výchovy, ale lze je použít i v jiných předmětech nebo na prvním stupni.

VII/3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP
Zde škola navazuje na dlouhodobou spolupráci se školním psychologem. V rámci projektu se psycholog bude zabývat zejména žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S tím souvisí i práce ve třídách, konzultace s pedagogy a s rodiči a další činnosti, které vyplynou jako nutnost při řešení některých situací.
 
Po ukončení projektu předpokládáme využívání nových materiálů, udržení spolupráce se školním psychologem a postupy při výuce, které se osvědčily, budou dále realizovány. Stejně tak i projektová výuka či exkurze budou dále zařazovány s využitím ověřených zkušeností z projektu.Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka