Školní poradenské pracoviště

ŠPP vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování, realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost, zajišťuje kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky, připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků, buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách, vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků, zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů, poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči, koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi.

Školní poradenské pracoviště tvoří:
PaedDr. Dana Hladíková, Ph.D. Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Výchovný poradce
495 019 015 hladikova.dana@zsgocarova.cz
  Konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00.
Mgr. Monika Kalinová Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Metodik prevence
495 019 012 kalinova.monika@zsgocarova.cz
  Konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00.
Mgr. Kateřina Hlávková Výchovný poradce 495 019 016 hlavkova.katerina@zsgocarova.cz
  Konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00.
Mgr. René Hůlek Školní psycholog 495 019 018 hulek.rene@zsgocarova.cz
  konzultační hodiny po telefonické domluvě: pondělí 8:00–16:30, čtvrtek 8:00–16:00.
Mgr. Lukáš Procházka Zástupce ředitele
Metodik ICT
495 019 012 prochazka.lukas@zsgocarova.cz
  Konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00.
Mgr. Alena Friebová Speciální pedagog 495 019 036 friebova.alena@zsgocarova.cz
  Konzultační hodiny pro pedagogy po domluvě, pro rodiče po dohodě prostřednictvím e-mailu.
 
Výchovný poradce
Poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ, vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost, zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni, řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost, …), iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Školní metodik prevence
Poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky. Podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním, iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Školní psycholog
Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, umožňuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, zjišťuje sociální klima ve třídách, zajišťuje depistáž a diagnostiku žáků, iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Speciální pedagog
Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, kteří mají problémy se začleněním se do vyučovacího procesu. Poskytuje konzultace pedagogům a rodičům.

Dokumenty školního poradenského pracoviště

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Školní program proti šikanování

Strategie předcházení školní šikaně a dalším projevům rizikového chování

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Co dělat, když má dítě problémy v učení nebo chování?
     

 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka