Školní družina

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.
 
Poslání školní družiny:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 
Od měsíce října začínají kroužky. Po dohodě s vedením školy máme čtvrtek „bez kroužků“. Tento den mají všechna oddělení od 13:00 do 14:30 hodin (dle rozvrhu některá oddělení od 13:30 do 15:00 hodin) svůj program i mimo školu (vycházky, exkurze...). Tyto aktivity jsou zveřejněny na webových stránkách, na nástěnce u vchodu do školní družiny a u vchodu I. stupně ZŠ. Žádáme vás, abyste v této době nevyzvedávali své děti z družiny. 
Děkujeme vám za pochopení a respektování přijatých opatření.
Mgr. Jitka Marková, vedoucí vychovatelka

Školní družina se ve školním roce 2022/2023 řídí ŠVP "Hrajeme si celý den". Program je k nahlédnutí u vychovatelek školní družiny.
 
Oddělení školní družiny a kontakty
I. 1.A Petra Jirková jirkova.petra@zsgocarova.cz 495 019 048
II. 1.B Jana Sobotková sobotkova.jana@zsgocarova.cz 495 019 042
III. 1.C Irena Kašparová kasparova.irena@zsgocarova.cz 495 019 045
IV. 2.A Ivana Červinková cervinkova.ivana@zsgocarova.cz 495 019 044
V. 2.B Renata Eliášová eliasova.renata@zsgocarova.cz 495 019 041
VI. 2.C Silvie Surmová surmova.silvie@zsgocarova.cz 495 019 047
VII. 3.A + část 3.C Jitka Marková - vedoucí vychovatelka markova.jitka@zsgocarova.cz 495 019 043
VIII. 3.B + část 3.C Václav Toman toman.vaclav@zsgocarova.cz 495 019 046

Dokumenty śkolní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Plán práce školní družiny na školní rok 2023/2024

Odchod ze školní družiny (mimo časy uvedené v zápisovém lístku)

Zápisní list do školní družinyKontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka