Společná cesta za poznáním

Naše škola realizuje projekt s názvem "Společná cesta za poznáním", který nám byl schválen na podzim roku 2008. Projekt byl napsán v rámci výzvy královehradeckého kraje v operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, prioritní osa 7.1. „Počáteční vzdělávání“, název oblasti podpory "Zvyšování kvality ve vzdělávání".
 
Doba realizace: 1.1.2009 – 31.12.2011
Rozpočet projektu: 6 430 617,- Kč
Registrační číslo: CZ.1.07./1.1.05/01.0050
Vedoucí projektu: PaedDr. Dana Hladíková

Všechny činnosti jsou rozděleny do 7 částí, které jsou nazývány aktivity. Obsah těchto aktivit byl tvořen v souladu s potřebami školy a s obsahem výzvy královehradeckého kraje, který uváděl podporované činnosti. Dle pokynů čerpání prostředků lze maximálně 25 % ze získaných peněz investovat do pomůcek pro žáky, většina prostředků bude čerpána na materiál pro akce a projekty, které jsou součástí zmiňovaných aktivit, dále na exkurze a školy v přírodě s ekologickým zaměřením, které jsou také v plánu projektu.
Směřování finančních toků k jednotlivým činnostem je předem přesně dáno rozpočtem projektu.

Aktivita č. 1: Zavedení multimediálního vyučování a průřezových forem výuky
 • Žáci se postupně budou seznamovat se samostatným zpracováním informací pomocí techniky; ve vyšších ročnících zpracují různě zaměřené projekty.
 • V multimediální učebně  vznikne zázemí s počítači a s interaktivní tabulí.
 • Žáci budou pracovat nejen s počítačem, ale budou užívat fotoaparáty a zpracovávat fotografie, videokameru, kopírku apod.
 • Postupně škola zakoupí interaktivní učebnice a další odborné publikace pro samostatnou práci.
 • Realizace projektů typu „křeslo pro …“, besedy, dramatická vystoupení – vše v režii žáků (výuka komunikace, samostatnosti při vedení projektu, příprava a realizace hodin samotnými žáky apod.)

Aktivita č. 2: Podpora technického vzdělávání na ZŠ
 • Postupné seznamování žáků s různými druhy povolání, zejména technického zaměření.
 • Besedy se zajímavými lidmi.
 • Projekty na dané téma.
 • Ve 3. roce realizace proběhne velká soutěž ve zručnosti s jednoduchými úkoly v dovednostech s účasti i jiných škol.
 • Soutěž mezi třídami – zaměření na povolání, prezentace v aule školy.
 • Tvorba různých výrobků a jejich soutěže ve škole.
 • Exkurze.

Aktivita č. 3: Výuka Aj intenzivně s rodilým mluvčím
 • Rodilý mluvčí vyučuje konverzaci.
 • Projekty v anglickém jazyce (historie a současnost města).
 • Účast mluvčího na škole v přírodě 6. tříd.

Aktivita č. 4: Enviromentální výchova
 • Činnosti směřované k ochraně životního prostředí, zdravého životního stylu, formování postojů žáků vedoucích ke správnému jednání a chování ve směru k přírodě.
 • Tato problematika je běžně zařazovaná do výuky.
 • Akce tříd, projekty tříd i školy.
 • Školy v přírodě zaměřené na ekologickou výchovu, zejména 2. a 6. třídy – tyto ročníky volené i z hlediska příležitosti upevňování kolektivů.
 • Projekty 8. a 9. tříd – elektrárny, zdroje energie, doprava na exkurze.

Aktivita č. 5: Program porozumění mezi handicapovanými dětmi a dětmi ZŠ
 • Škola se stala partnerskou školou SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, HK, což je škola pro děti s vadami sluchu (i s logopedickými vadami).
 • Žáci budou pracovat na společných projektech, dojde k návštěvám apod.
 • Uskuteční se šachový turnaj, výlet a podobné akce.
 • Cílem je poznat i kamarády, kteří mají nějaký problém, ale mají stejné zájmy a lze s nimi také běžně komunikovat.
 • Realizace začne u žáků 1. stupně, postupné rozšiřování.

Aktivita č. 6: Program na rozvoj jistoty ve vztazích ke svým lidem
 • V rámci této aktivity bude hrazen psycholog ( přítomen dvakrát  za měsíc, poradna pro žáky, rodiče i učitele).
 • Logoped ve škole.
 • Speciální pedagog (práce se žáky s poruchami učení apod.).
 • Akce pro žáky a rodiče (velikonoce, malování, …).
 • Akce pro budoucí zapsané prvňáčky.
 • Pomoc žákům, kteří po vstupu do školy potřebují získat sebejistotu.
 • Aktivace spolupráce rodičů se školou.
 • Výstavy výrobků žáků apod.
 • Tvorba školního časopisu.

Aktivita č. 7: Vzdělávání pedagogů jako nutná podmínka pro úspěšnou realizaci projektu
 • Vzdělávání pedagogů v různých oblastech, které budou směřovat k úspěšnému průběhu našeho projektu.Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka