Školní psycholog

Školní psycholog na Základní škole Josefa Gočára poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí, velkou pozornost věnuje rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu. Zaměřuje se proto na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje se žáky nadanými a se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu. Ve spolupráci s metodikem prevence a spolu s třídními učiteli věnuje pozornost preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování. Spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, s vedením školy, s pedagogickým sborem a s třídními učiteli. Napomáhá ke zlepšení komunikace mezi školou a rodiči žáků a studentů.

Psychologem na naší škole je Mgr. René Hůlek, který vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci.

Školní psycholog se věnuje:
 • individuální práci se žáky (poradenství, konzultace, krizové intervence, orientační psychologická diagnostika),
 • skupinové práci se žáky (práce se třídou, rozvoj měkkých dovedností),
 • komunikaci s rodiči žáků (výchovné poradenství, osvěta, podpora spolupráce školy a rodiny),
 • práci s pedagogickými pracovníky (metodická podpora, poradenství),
 • spolupráci s vedením školy.
V jakých situacích se na něho můžete žáci obrátit?
 • Když vám nejde učení, jak byste chtěli. 
 • Když nevíte jak se učit.
 • Když se necítíte dobře ve třídě.
 • Když máte problémy se spolužáky nebo učiteli.
 • Když potřebujete poradit při výběru střední školy.
 • Když vás trápí něco osobního (hádka s kamarádem, rozchod, tréma při zkoušení, události doma).
V jakých situacích se na něco můžete rodiče obrátit?
 • Když se chcete poradit o vhodném způsobu vedení dítěte s potížemi v oblasti učení nebo chování.
 • Když se vám nedaří na něčem domluvit s učitelem vašeho dítěte.
 • Když máte pocit, že vaše dítě začalo experimentovat s návykovými látkami.
 • Když se ve vaší rodině dějí podstatné změny nebo se řeší problémy.
 • Když si všimnete změn v chování vašeho dítěte, které mohou avizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).
Pokud se vyskytne potřeba poskytovat dítěti poradenskou službu, jsou o tom nejprve informováni rodiče. Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče.
Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem samotného žáka a jeho zákonných zástupců.

Kontakt:
Telefon: 774 498 537
E-mail: hulek.rene@zsgocarova.cz

Školní psycholog působí ve škole v tyto dny:
Pondělí 8:00-16:30
Středa 8:00-13:30 (sudý týden)
Čtvrtek 8:00-15:30

Dokumenty

Etické normy práce školního psychologa

Profesní životopis

Reálná kazuistika

Školní neúspěch a Feuersteinovo instrumentální obohacování

Informace o víceletých gymnáziích
     Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka